O škole‎ > ‎

Pracovné ponuky

Súrne hľadáme:

Upratovačka 
- náplň práce - upratovanie priestorov základnej školy
- vzdelanie - základné, stredné
- práca na plný úväzok
- mzda - tabuľkový plat
- nástup do práce od 1.8.2018
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania - 30.6.2018

Školský logopéd 
V zmysle Vyhláška č. 437/2009 Z. z. [MŠVVaŠ SR], ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podľa v II. diely ň - časti III. (školský logopéd) sú uvedené tieto Kvalifikačné predpoklady:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore logopédia
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči.

Náplň práce školského logopéda je:
1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
 •  Vykonanie depistáže
 •  Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
 •  Zostavenie terapeutického plánu
 •  Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
 •  Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
 •  Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky pomocou programu Zajko Japi
 •  Korekcia dyslálie - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
 •  Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 •  Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
 •  Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 •  Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
 •  Rozvíjanie pamäťových schopností
2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS
 •  Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
 •  Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
 •  Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov
3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi
 •  Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
 •  V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči
 •  Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie