O škole‎ > ‎

Triedy

Od 1. ročníka je výučba zameraná na športovú prípravu so zameraním na
futbal a tenis. Cudzie jazyky sa vyučujú - anglický jazyk, od 3.ročníka nemecký jazyk
povinne a športovo nadaní žiaci 7. a 8. ročníka navštevujú športové triedy so zameraním na futbal. 5. a 6. ročníku majú nadaní žiaci rozšírené vyučovanie o základy športovej prípravy.


Stupeň dosiahnutého vzdelania
- po skončení 4. ročníka ISCED 1 absolvent primárneho vzdelania
- po skončení 9.ročníka ISCED 2 absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania


Profil absolventa
Absolvent primárneho vzdelania a nižšieho sekundárneho vzdelania by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopní hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť utvárať kompromisy , byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení so všeobecnými
dejinami, dobre ovládať slovenský jazyk, mať schopnosť vnímať umenie a byť zodpovedný za svoj život.


Časový rozvrh hodín
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
Začiatok vyučovania je o 08:00 hod.
Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

07:30 – 07:55      príchod žiakov do školy

08:00 – 08:45     1. vyučovacia hodina

08:55 – 09:40     2. vyučovacia hodina

09:50 – 10:35     3. vyučovacia hodina

10:55 – 11:40     4. vyučovacia hodina

11:50 – 12:35     5. vyučovacia hodina

12:45 – 13:30     6. vyučovacia hodina

13:40 – 14:25     7. vyučovacia hodina
Ĉ
Správca ZŠ Železničná,
11. 4. 2012, 6:25