Školské poradenstvo

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave, pozri http://www.internet.sk/cpppapba2/index.files/Page561.htm
Každý utorok do školy  dochádza psychologička Mgr. Daniela Kováčiková, ktorá sa zaoberá výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami detí. Konzultuje tiež s rodičmi, učiteľmi a vedením školy otázku  školskej zrelosti a pod. 
Každý štvrtok školu navštevuje aj špeciálna pedagogička PaedDr. Marta Franková a podľa potreby pracovníci prevencie  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Konzultačno - poradenská činnosť psychológa je zameraná hlavne na:
- adaptačné ťažkosti so začlenením sa do školy (najmä žiaci 1. ročníkov)
- poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia ...)
- poruchy správania žiakov (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, pasivita,  
  strach, tréma, úzkosť, drogová závislosť ...)
- problémy žiakov v učení (neprospievanie, neučenie sa a i.)
- riešenie problémov sociálnych vzťahoch žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, 
  obete šikanované agresormi a pod.
- adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu
- poskytovanie odbornej pomoci žiakom i rodičom pri voľbe strednej školy v spolupráci 
  s výchovným  poradcom

Ak je to nutné, školský psychológ odporučí rodičom iného odborníka (klinický psychológ, pedopsychiater, logopéd, špeciálny pedagóg, lekár, sociálny kurátor atď.), aby sa dieťaťu pomohlo. 

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na t. č.: 
02/43 63 25 88

Každá dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča školský psychológ so žiakom pracovať nemôže a výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi dieťaťa.