Školský klub

Aktuálne oznamy:

Plavecký kurz sa začína 24.4.2018 
Infomácie u pani vychovávateliek.


Školský klub detí - ŠKD
je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. V školskom roku 2017/2018 pracujeme v dvanástich oddeleniach:

Oddelenia ŠKD na školský rok 2017/2018
     
 OddelenieTrieda Vychovávateľka E-mail 
 1.  1. A,C  Mgr.Tereza Křečková tereza.kreckova@zszelba.sk 
 2. 1. B,C  Slávka Michálková  slavka.michalkova@zszelba.sk 
 3. 1. D,C 
 Anna Fulopová
 anna.fulopova@zszelba.sk 
 4. 2. A,D Martina Láslopová  martina.laslopova@zszelba.sk 
 5. 2. B,D  Mgr. Miriam Čechová miriam.cechova@zszelba.sk 
 6. 2. C,D  Libuša Dubovcová  libusa.dubovcova@zszelba.sk 
 7. 3. A,D Karin Tylešová  karin.tylesova@zszelba.sk 
 8. 3. B,D       Mgr. Jana Valentovičová  jana.valentovicova@zszelba.sk 
 9. 3. C,D  Drahuša Chodúrová  drahusa.chodurova@zszelba.sk 
 10. 4. A,B + 5.roč  Andrea Schusnixová  andrea.schusnixova@zszelba.sk
 11. 4. A,B + 5.roč.  Soňa Pavlovičová  sona.pavlovicova@zszelba.sk
 

Poplatok za ŠKD je 15,- €/mesiac

Poplatok za školský klub sa uhrádza:
1. poštovou poukážkou, ktorú dieťa dostane u pani vychovávateľky
2. prostredníctvom Internet Banking-u, číslo účtu SK05 0200 0000 0016 3325 3459, variabilný symbol 30810655 (pre identifikáciu platby uvádzajte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a triedu). 
Poplatky je možné uhrádzať mesačne, štvrťročne, alebo polročne, vždy do 10.dňa v mesiaci. Doklad o platbe (ústrižok šeku, alebo potvrdenie platobného príkazu) treba doručiť včas pani vychovávateľke.


Činnosť ŠKD sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:40 hod. a pokračuje po skončení vyučovania do 18:00 hod.
Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i.. Príchod do ranného klubu je možný do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:40 hod.

Popoludní sú činnosti rozdelené na:
- oddychové
- rekreačné
- záujmové
- príprava na vyučovanie

V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.
Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.
Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.
Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít, ktoré je možné vidieť v časti Akcie klubu.

Popoludní sú deti so svojou pani vychovávateľkou do 16:00. Rodičia si deti vyzdvihnú prostredníctvom vrátnice cez hlavný vchod, prípadne na školskom dvore (zoznam oddelení, ktoré sú na školskom dvore, je k dispozícii na dverách hlavného vchodu)

Po 16:00 si rodičia vyzdvihnú deti opäť z átria (bočný vchod)

Informácie týkajúce sa školského klubu je možné konzultovať s pani vychovávateľkami osobne, alebo e-mailom.


Podstránky (1): Akcie klubu